www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (Registration)
   แบบฟอร์มลงทะเบียน 
คำชี้แจง : ช่องกรอกข้อมูลที่มีขอบสีแดง จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
เลขบัตรประจำตัวประชาชน :
คำนำหน้า :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ชื่อ :
นามสกุล :
สถาบัน/ที่ทำงาน :
ที่อยู่ :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์มือถือ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขแฟกซ์ :
คำชี้แจง : กรุณาระบุอีเมล์และรหัสผ่าน เพื่อใช้เข้าสู่ระบบส่งบทความวิจัย
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
ประเภทบุคลากร : บุคลากรภายนอก บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ลงทะเบียนในฐานะ : ผู้นำเสนอบทความ/เจ้าของบทความ
ใส่ตัวอักษร :   (รหัสยืนยันตัวตน)