www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› การใช้งานระบบใหม่

ข้อกำหนดการใช้งานระบบวารสารใหม่ มีดังนี้

1. สมาชิกจะต้องแจ้งชำระค่าสมาชิก 500 ต่อปี ทุกปี ที่สมาชิกหมดอายุ 
2. เมื่อสมาชิกหมดอายุ และยังไม่ได้แจ้งชำระค่าสมาชิก สมาชิกจะไม่สามารถส่งบทความเข้าสู่ระบบได้
3. เมื่อส่งบทความเข้าสู่ระบบแล้วจะต้องแจ้งชำระเงินค่าตีพิมพ์ในบทความนั้นๆ ถ้าไม่ได้แจ้งชำระเงิน บทความนั้นจะมีสถานะเป็น ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน  กองบรรณาธิการอาจจะไม่พิจารณาบทความนั้นได้ อัตราค่าตีพิมพ์และค่าสมาชิกรายปี
4. เมื่อสมาชิกมีความประสงค์จะชำระค่าสมาชิกพร้อมกับค่าตีพิมพ์ โดยชำระในครั้งเดียวกันสามารถใช้หลักฐานเดียวกันได้