www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› Information Journal
ประวัติและความเป็นมา  
     
       วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เริ่มจัดพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  จัดวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อวารสาร “วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์”โดยกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 6 ประเภท คือ  บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ  ทั้งนี้ บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ (Peer reviewer) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ ความรู้ใหม่ และใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงได้
 
               ในโอกาสนี้    ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เสนอบทความบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความพิเศษ  เข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ  ครอบคลุมสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในสาขาวิชา อาทิ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ การศึกษา ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยท่านสามารถส่ง บทความได้ที่กองบรรณาธิการ หรือส่งผ่านระบบออนไลน์ของวารสาร ทั้งนี้บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความ ที่ตีพิมพ์มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอด การพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
กำหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับ ต่อปี 
              ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)
              ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม)
              ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)
 
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
          2. เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
          3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
เจ้าของวารสาร:     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 
คณะที่ปรึกษา (Hornor Advisors Board)
รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน                    รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์      รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง  วงษ์ชาชม                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
 
บรรณาธิการ :    อาจารย์ ดร.สุชานาถ  สิงหาปัด     
 
ข้อกำหนดของวารสาร
 
      1. บทความ หรือผลงานจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ 
      2. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer review)
      3. ข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ ไม่ถือเป็นทรรศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์