www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› รูปแบบการเขียนบทความ
        *** ข้อควรทราบก่อนการส่งบทความ 
        กองบรรณาธิการจะพิจารณาเบื้องต้
นถึงความสอดคล้องกับแนวทางการตีพิมพ์ของวารสารหรือไม่ และมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำวารสารในสาขานั้น ๆ หรือไม่ ถ้าบทความมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวารสาร และมีผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารในสาขานั้นๆ ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งกลับให้ท่านทราบและดำเนินการโอนเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์พร้อมค่าสมัครสมาชิกสมาชิก เพื่อนำบทความแข้าสู่กระบวนการลงตีพิมพ์ต่อไป

รูปแบบบทความวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์
      1. การพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตาม หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
      2. บทความอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องต้องมีความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร เนื้อเรื่องมีความยาวไม่เกิน 12 หน้า
      3. ผู้เขียนบทความทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ - นามสกุล ของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์ ให้ชัดเจน
      4. บทคัดย่อภาษาไทยไม่ควรเกิน 250 คำ
      5. ส่วนประกอบเนื้อเรื่อง ขนาด เอ 4  ระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบนและซ้ายมืออย่างน้อย 40 มม. (1.5 นิ้ว หรือ 3.81 ซม.) ด้านล่างและขวามืออย่างน้อย 25 มม. (1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.) พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word
      6. ต้นฉบับสามารถส่งได้ทางระบบ Online (Submission) แนบไฟล์เอกสาร Microsoft Word ทางระบบ ThaiJo2
      7. เมื่อบทความได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
 
     
 รูปแบบที่ถูกต้อง
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย…………  (TH SarabunPSK  ขนาด 18 pt.หนา)......................... ความยาวต้องไม่เกิน 100  ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ
………………..  (TH SarabunPSK  ขนาด 18 pt.หนา).........................

ชื่อผู้นิพนธ์  ภาษาไทย ....................1, ………………2  และ........…………3
ภาษาอังกฤษ .......................1, ..........................2  and…...…………..
(TH SarabunPSK  ขนาด 16 pt.ปกติ)
 
บทคัดย่อ    (TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.หนา)
             (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.  ปกติ) ...........................ความยาวต้องไม่เกิน 250 คำ.................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

คำสำคัญ:(หัวข้อ TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.หนา).(เนื้อหา TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.ปกติ) ......//........//.......
 
Abstract  (TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.หนา)
             (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 14 pt. ปกติ) .............................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Keywords:(หัวข้อ TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.หนา).(เนื้อหา TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.ปกติ) ........, .........., ........
 

_______________________
รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาไทย .. (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 12 Pt.ปกติ)....หน่วยงานที่สังกัด/ เบอร์โทรศัพท์/ Email…
รายละเอียดของผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ .. (เนื้อหา TH SarabunPSK ขนาด 12 Pt.ปกติ)....หน่วยงานที่สังกัด/เบอร์โทรศัพท์/Email…
 
  
บทนำ  (Introduction)  (TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.หนา)
 
            (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.ปกติ) ..............................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.หนา) 
            1. ......(TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.ปกติ) ...............................................................................
             2...................................................................................................................................................            ฯลฯ

วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and Methods) (TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.หนา)
           ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
           เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

           การเก็บข้อมูล
           การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล
         
  (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.ปกติ)
 
ผลการศึกษา  (Results)  (TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.หนา)
            (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 14 pt. ปกติ)
..........................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
สรุปผล  (Discussion (TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.หนา)
            (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 14 pt. ปกติ) ..............................................................................
......................................................................................................................................................................
อภิปรายผล(Conclusion)(TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.หนา)
            (เนื้อเรื่องTH SarabunPSK  ขนาด 14 pt. ปกติ) 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
เอกสารอ้างอิง  (References)  (TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.หนา)
(TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.ปกติ)
ภาษาไทย.............(TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.ปกติ)...........................................................
             ......................................................................................................
ภาษาอังกฤษ.......(TH SarabunPSK  ขนาด 14 pt.ปกติ)...................................................................

             ...........................................................................................................
ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง
ถวัลย์ มาศจรัส. (2546). ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์
          การเกษตรแห่งประเทศไทย.
Matjarat, Tawan. (2003). Year of Educational Reform.Bangkok: The
          Agricultural Co-operative Federation of Thailand.
ปาริชาติ  บัวเจริญ. (2550). สิทธิผู้สูงอายุ การจัดบริการผู้สูงอายุ. สืบค้น 1 พฤษภาคม           2559, จาก http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main2_15.html
Beochareon, Parichat. (2007). The Rights of Elderly : Older Adults              
          Serve.
 Retrieved May 1, 2016, from http://www.stou.ac.th/stoukc/               elder/main2_15.html