www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : อาจารย์ ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง)
สารบัญ
(Contents)
(ผู้แต่ง : วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของชุมชน ชายแดนต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : การเกิดขึ้นของจุดผ่านแดนถาวรช่องภูดู่และการตอบสนอง ของคนท้องถิ่นในอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
(Changes in Social, Cultural, Economic Community of ASEAN Economic Community on Entry to The Border (AEC): The Phu Doo International Point of Entry and Response of Local People in Amphoe Ban Khok Uttaradit Province)
(ผู้แต่ง : พุทธินันทน์ บุญเรือง)
รูปแบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยใช้แบบจำลองเดียร์
(Electronic Advisor Model for Private Universities Using Dear Model)
(ผู้แต่ง : สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และการดูแลนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
(The Development of Learning Management Model and The Students Care of Mahasarakham University Demonstration School (Secondary))
(ผู้แต่ง : วุฒิศักดิ์ บุญแน่น)
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24
(Development The Programs for Enhance ACreative Leadership of School Administrators)
(ผู้แต่ง : บุณรดา ทรงบุญศาสตร์, สุทธิพงษ์ หกสุวรรณ)
แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีของครูกลุ่มโรงเรียนดี ประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(Guidelines for The Development of ICT Usage Skills of Teachers in Outstanding Schools of Sub-district under The Office of Secondary Education Area 23)
(ผู้แต่ง : ศราวุธ แจ้งสุข, สุทิศา ซองเหล็กนอก)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
(Factors Affecting Strategic Management Capability of Local Health Security Fund Executive Committee in Maha Sarakham Province)
(ผู้แต่ง : รุ่งเรือง แสนโกษา)
วาทกรรมการสร้างสรรค์ในบทเพลง 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
(ต.) A Creative Discourse in The Song “7th Singha Prachamathi Raumchai Prachathippatai Mankhong” Produced by The Election Commission of Thailand )
(ผู้แต่ง : สันติ ทิพนา)
การนำกลไกประกันภัยมาจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยใน ประเทศอังกฤษ
(Taking Forward an Insurance Mechanism for Flood Risk Management in England)
(ผู้แต่ง : ปีดิเทพ อยู่ยืนยง)
ความสำเร็จของนโยบายสาธารณะสู่ความเข้มแข็ง ของชุมชนท้องถิ่นไทย
(The Success of The Public Policy towards The Strength of Thai Local Community)
(ผู้แต่ง : ยุวเรศ หลุดพา)
วรรณกรรมเรื่องพระลักพระลามกับบทบาทในสังคม วัฒนธรรมสองฝั่งโขง
(The Role of Phra Lak Phra Lam in Society and Culture of Two sides of The Mekong River)
(ผู้แต่ง : สมัย วรรณอุดร)