www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : อาจารย์ ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง)
สารบัญ
(Contents)
(ผู้แต่ง : วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3)
-
(The Relationship between Job Involvement and Successful Efforts : An Empirical Investigation of Evidence from Central Campuses under Institute of Physical Education in Thailand)
(ผู้แต่ง : Sisapimmas Hongsombud, Issares Chaiya, Sukanya Boonnom)
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานแนะแนวนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
(Developing the Guidance for Students Guidance Excellence under the Office of Secondary Educational Service Area Office 26)
(ผู้แต่ง : สัญญา อาจจอหอ, ธรินธร นามวรรณ)
การจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจหอพักในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว และตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
(Value Chain Management Effect to Dormitory Business Success in Koh Kaew and ThaMuang Sub-District Municipal Area, Selaphum District, Roi-Et Province)
(ผู้แต่ง : ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์)
การส่งเสริมการจัดการธนาคารขยะ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(The Promotion of Waste Bank Management for Undergraduate Students in Environmental Education Programs, Mahasarakham University)
(ผู้แต่ง : ประยูร วงศ์จันทรา, ควันเทียน วงศ์จันทรา, ทิวาภรณ์ ค่อมบุสดี, ยุภดล ปุณตุง)
การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
(Study of Academic Administration Problems and Guidelines To Development In Smal-Sized Primary Schools Under Kalasin Primary Educational Service Area Office 3)
(ผู้แต่ง : วิลาวัลย์ โชติจำรัส , ธีระ ภูดี, สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา)
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา
(Comparing of Learning Achievement in Mathematics and Statistics for Everyday Life in Students of Rajamangala University of Technology Isan by Using Inquiry and Intelligences)
(ผู้แต่ง : นิรันดร์ นิติสุข)
การฝึกอบรมเรื่องการจัดการขยะรีไซเคิล สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(The Training Manual of Recycle Waste Management for Undergraduate Students, Environmental Education Programs, Mahasarakham University)
(ผู้แต่ง : ประยูร วงศ์จันทรา, ควันเทียน วงศ์จันทรา, สมชาติ บุตราช, อาภาวรรณ สรประสิทธิ์)
การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยใช้เทคนิคการช่วย เสริมต่อการเรียนรู้ของไวก็อตสกี
(Development of Basic English Writing Ability of First-Year Students at Rajamangala University of Technology Isan Using the Theme of Vygotsky’s Scaffolding Techniques)
(ผู้แต่ง : กฤษณ์ ศรทัตต์, พิลานุช ภูษาวิโศธน์, พิมพ์ยุพา ประพันธ์)
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
(Learning Design for STEM Education)
(ผู้แต่ง : ปาริชาติ ประเสริฐสังข์)
การผลักดันนโยบายการต่อต้านการก่อการร้ายภายในประเทศ : มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
(The Role of Anti-Terrorism in the Country : Human Resource Management)
(ผู้แต่ง : ดวงตา ราชอาษา, ภักดี โพธิ์สิงห์, สัญญา เคณาภูมิ)
บทวิจารณ์หนังสือ : โจน อิสรภาพจากความเคยชินและความกลัว
(Taking the Leap Freeing Ourselves from Old Habits and Fears)
(ผู้แต่ง : กิจชัย วงศ์ราช)