www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : อาจารย์ ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง)
สารบัญ
(Contents)
(ผู้แต่ง : วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างในเขตพัทยา จังหวัดชลบุรี
(Marketing Mix Affecting Customer Satisfaction Towards Construction Company in Pattaya District Chonburi Province)
(ผู้แต่ง : สุนิสา วิสุทธิรัตน์, ดร.รวมศักดิ์ วีระสุนทร)
จริยธรรมทนายความในศาลจังหวัดมหาสารคาม
(Lawyer Ethics in MahaSarakham Province Court)
(ผู้แต่ง : อารักษณ์ สุขณะล้ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย)
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(The Development of Science Activity Packages Based on Constructivist Theory for Mathayomsuksa 4)
(ผู้แต่ง : รุ่งทิวา การะกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
(Factors Related to Sexual Behavior of Teenagers in Amphoe Meuang Kalasin Province)
(ผู้แต่ง : วนิดา ภูพันหงษ์, ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์, ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
(The Relationship between Administration Factor and Internal Quality Assurance of Kalasin Rajabhat University)
(ผู้แต่ง : ดนุพล มหิพันธุ์, ดร.อมร มะลาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์ เพาพาน)
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(Students’ Political Perception of Kalasin University)
(ผู้แต่ง : ยุทธพงษ์ เขื่อนแก้ว)
บทลงโทษของพระภิกษุที่ปาราชิกสิกขาบท 1
(Legal punishment of monks to major offences training rule 1)
(ผู้แต่ง : พันตำรวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการจัดบริการสุขภาพผู้สุงอายุไปสู่การปฏิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Factors Affecting Achievement Policy Implementation of Elderly’s Health Service in the Local Administrative Oganization)
(ผู้แต่ง : รณิดา มนต์ขลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์, รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ)
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเสริมต่อการเรียนรู้
(Instructional Strategies Based on Scaffolding Theory)
(ผู้แต่ง : ร.ต. ดร.ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์)
บทบาทของผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่
(Role of Leader New Paradigm)
(ผู้แต่ง : ดวงตา ราชอาษา)