www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : อาจารย์ ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง)
สารบัญ
(Contents)
(ผู้แต่ง : วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1)
รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
(Management Model for Leveraging the Educational Quality Standard, Office of Rio-Et Primary Education Area 1)
(ผู้แต่ง : ดร.สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ)
กระบวนการพัฒนาทักษะการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(The Development Process of Test and Questionnaire Construction Skills for Kalasin University Students)
(ผู้แต่ง : ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, ณัฏฐนันท์ สีดาแก้ว, ดร.สุริยาวุธ สุวรรณบุบผา, สุวรรณ เทียนยุธ, บุษบา แฝงสาเคน)
รูปแบบการเรียนรู้แบบเปิดตามแนวคิดคอนเน็คติวิสต์ซึม เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(Open Learning Model Base on Connectivism for Enhancing The Undergraduate Students’ Creative Thinking)
(ผู้แต่ง : ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน, รองศาสตราจารย์ ดร.กนก สมะวรรธนะ)
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
(The Participation of the Population of Huai Phuang District, Kalasin Province in the Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever)
(ผู้แต่ง : ไพรัตน์ ห้วยทราย, ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม, ดร.กฤษณ์ ขุนลึก)
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ ในเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
(Committee Participation in the Operation of the Local Health Fund in Somdet District, Kalasin Province)
(ผู้แต่ง : รัตนศักดิ์ ยี่สารพัฒน์, ดร. กฤษณ์ ขุนลึก, ดร. ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม)
พุทธวิธีในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม
(Buddhist Response to Environmental Degradation)
(ผู้แต่ง : พันตำรวจโทพิชศาล พันธุ์วัฒนา)
ปรัชญาการศึกษาของไทยกับสังคมโลกไร้พรมแดน
(Thai Philosophy of Education and Social Borderless World)
(ผู้แต่ง : พระครูวินัยธรจักรี ศรีจารุเมธีญาณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ)
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: นโยบายสู่ทฤษฎีและทางปฏิบัติ
(Moderate Class, More Knowledge: Policy to Theory and Practice)
(ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม)
การพัฒนาการเรียนการสอนของครูสู่ชั้นเรียนตามทฤษฏีสรรคนิยม
(Instructional Development of Teachers Through Constructivist Classroom)
(ผู้แต่ง : เรือตรี ดร.ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์)
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ
(General Principle of Organization and Management)
(ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ)