www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : อาจารย์ ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง)
สารบัญ
(Contents)
(ผู้แต่ง : วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2)
ข้อสังเกตเชิงแนวคิดว่าด้วยพลวัตความเป็นท้องถิ่นอีสานในบริบทของสังคมสมัยใหม่ : มองผ่านปฏิบัติการทางสังคมและโครงสร้างสังคมของความเชื่อผีปู่ตาและผีคุ้มครอง
(Theoretical Consideration on Dynamic of Northeast Local Communities in Modern Context : Viewing Through Social Practice and Structure of Beliefs of Ancestral and Guardian Spirits.)
(ผู้แต่ง : ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี)
รสถ้อยร้อยคำแบบวรรณคดีสันสกฤตในปาจิต-อรพิม ; วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน(ใต้)
(Sanskrit Esthetics in Pachit-Oraphim ; Local Lower I-san Literature)
(ผู้แต่ง : สำราญ ธุระตา)
ลายนิ้วมือกับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
(Fingerprints and Personal Identification)
(ผู้แต่ง : พันตำรวจโทหญิง โศภชา สิงห์ทอง)
จิตสาธารณะ : คืนความยั่งยืนสู่มนุษยชาติ
(Public Mind : Restoring Sustainability for Mankind)
(ผู้แต่ง : พิเชษฐ์ ศรีสุข)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองบนฐานของวัฒนธรรมและชุมชน โดยบูรณาการแนวการสอนพูดและการสลับภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านการฟังและการพูดสำหรับนักเรียนในช่วงรอยต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1
(A Development of Thai as a Second Language Instructional Model Based on Cultural and Community Approach by Integrating the Oral Approach with the Code-Swiching to Enhance Listening and Speaking Ability of Transition Students Towards First Grade)
(ผู้แต่ง : อภิรดี ไชยกาล)
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามภาวะการมีงานทำ ของผู้สำเร็จการศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
(Development of an Information Technology System to Follow Up on Graduates’ Employment Status : A Case Study of Swang Daen Din Industrial and Community Education College)
(ผู้แต่ง : จุลศักดิ์ ปัตโชติชัย)
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5
(Staff’s Satisfaction of School Based Management in Basic Schools under The Office of Khon Kaen Primary Educational Service Area 5)
(ผู้แต่ง : สุดาทิพย์ สารเหล่าโพธิ์)
ภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(Services Pursuing Leadership under the Dynamic Circumstances in the 21st Century)
(ผู้แต่ง : คำภีระ แสนกุง)
การศึกษาเปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียน : ลาวและสิงคโปร์
(บทความพิเศษ)
(ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา)
สภาพและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
(The State and Development Guidelines for Participation in the Study of Child Development Centers Under the Sub District Administrative Organization of Bo Kaeo Sub District, Nakhu District, Kalasin Province)
(ผู้แต่ง : พงษ์ไทย อัยวรรณ)