www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด)
สารบัญ
(Contents)
(ผู้แต่ง : วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3)
วัฒนธรรมทางการเมืองกับประชาธิปไตยของไทย
(Democratic Political Culture of Thailand)
(ผู้แต่ง : พระครูวินัยธรจักรี  ศรีจารุเมธีญาณ)
แนวทางการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน
(Marketing Development of Cultural Tourism in Nan Province)
(ผู้แต่ง : จิตรา  ปั้นรูป, วรรณิดา ชินบุตร, อภิญญา  กันธิยะ, รสสุคนธ์ ธนะขว้าง, ภิสุทธิ การุณย์รักษา และ เอกชัย ดวงใจ)
รูปแบบการบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามความต้องการจำเป็น ของเทศบาลตำบลขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Model Public Management Infrastructure Based on Needs Assessment of Small Municipalities in The Northeastern)
(ผู้แต่ง : ดวงตา  ราชอาษา, เสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร และ สัญญา  เคณาภูมิ)
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ CIRC และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL-Plus
(A Comparison of Reading Comprehension and English Writing for Mathayomsuksa 3 Level Between Learning Activity Based on CIRC and KWL-Plus Approaches)
(ผู้แต่ง : มุทิตา  อุดรแผ้ว และ นิราศ  จันทรจิตร)
การศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตในรายวิชาหลักการแนะแนว ด้วยแบบทดสอบ MBTI
(A Study of Student Teachers’ Personality in the Course Principle of Guidance with the MBTI Personality Test)
(ผู้แต่ง : วรางคณา  โสมะนันทน์)
การพัฒนาเศษวัสดุหญ้านวลน้อยเพื่อการออกแบบผนังประดับ สำหรับตกแต่งภายในอาคาร
(The Development Material from Manila Grass Waste to Design Walls Ornamental for Interior Decoration)
(ผู้แต่ง : วุฒิพงษ์  โรจน์เขษมศรี)
การเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยเกมคอมพิวเตอร์ โมเดลแอบแตรกโคดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(A Comparison of Increasing Mathematical Problem Solving Skills by using Abstract Code Model Computer Games of Lower Secondary School Students)
(ผู้แต่ง : อนวัช คงประเสริฐ, พูลพงศ์ สุขสว่าง และ ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์)
ผลการสอนภาระงานเพื่อพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ  กลวิธีสื่อสารและความกล้าพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(Results of Using Tasks to Improve English Speaking, Communication Strategies, Risk Taking of Mattayomsuksa II)
(ผู้แต่ง : เพ็ญพักตร์  พินธุนิบาตร, จิระพร  ชะโน และ อภิราดี  จันทร์แสง)