www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด)
สารบัญ
(Contents)
(ผู้แต่ง : วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2)
ความท้าทายต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ในมหาวิทยาลัยภาครัฐในประเทศไทย
(The Major Challenges effecting Human Resource Management in Public Universityies In Thailand)
(ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล)
Challenges of the Ethiopian Smallholding Farmers under the Investment Policy
(Challenges of the Ethiopian Smallholding Farmers under the Investment Policy)
(ผู้แต่ง : Yonayad Yadecha Gurmu and Sukhumvit Saiyosapon)
เทคนิคการประสานงานในองค์การ
(Techniques in Organization Coordination)
(ผู้แต่ง : จักรวาล สุขไมตรี)
การพัฒนาความสามารถทางการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ
(The Development of Listening and Speaking of Performance and Satisfaction Grade Five Students Taught Through a Computer Assisted Program Based on the Natural Approach)
(ผู้แต่ง : พิมพ์ทิพย์ ดวงจิตร และ เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์)
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานจังหวัดอ่างทอง
(Quality of Work Life of Angthong Governer’s Officer)
(ผู้แต่ง : ปาจรีย์ รัตนเกื้อกูลกิจ และ เชิงชาญ จงสมชัย)
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ทางการบัญชีสมัยใหม่ กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนักวิชาการเงิน บัญชีและพัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(Relationships between Modern Accounting Knowledge and Accounting Practice Efficiency of Accountant and Supply Officers At Rajamangala University of Technology)
(ผู้แต่ง : ไอลดา พหลทัพ, อัครเดช ฉวีรักษ์ และ สลักจิต นิลผาย)
ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการสำหรับผู้บริหาร สถานบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Servant Leadership Developing Model of Primary Care Administrator in Northeastern, Thailand)
(ผู้แต่ง : คำภีระ แสนกุง, สัญญา เคณาภูมิ และ ภักดี โพธิ์สิงห์)
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SCTAC MODEL เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The Development Learning of SCTAC MODEL to Enhance Practical Skills and Creative Thinking for Matthayomsuksa II Students)
(ผู้แต่ง : ติรยา นามวงษ์)
การเรียนรู้แบบกำกับตนเองด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้นภาระงานร่วมกับเว็บเควสท์
(Self-regulated Learning Using Task-based Learning with WebQuest)
(ผู้แต่ง : ธนดล ดำคำ และ อภิราดี จันทร์แสง)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้ของ Underhill ที่เน้นการแก้ปัญหา ของโพลยาเรื่อง ลำดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(The Development of Mathematics Learning Activities uses Hunderhill’s Instructional Emphasizngon Polya’s Problem Soving on Sequence for Matthayomsuksa 6)
(ผู้แต่ง : ฑิตยา หันชัยศรี และ หล้า ภวภูตานนท์)
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเชิงสร้างสรรค์กับผลการดำเนินงาน ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
(Relationships between Creative Organization and Performance of Higher Education in Thailand)
(ผู้แต่ง : จิตตรานนท์ จันทะเสน, ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา และ พลาญ จันทรจตุรภัทร)