www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด)
สารบัญ
(Contents)
(ผู้แต่ง : วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)
ภาวะผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นของกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
(Leadership on Local Development of The Committee of Sub-district Administrative Organizations Meung District Phitsanulok Province)
(ผู้แต่ง : ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์, พีรวิชญ์ จิณสิทธิ์ และ อาเนช ไชยสาร)
วัฒนธรรมโฮมสเตย์: การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
(Homestay Culture: Developing Model of Management Tourism by Community Wang Nam Khiao District Nakhon Ratchasima Province)
(ผู้แต่ง : กฤตยา เตยโพธิ์ และ พนัส โพธิบัติ)
การวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างท่ารำในพิธีกรรม ปัญโจลมะม็วดในเขตอีสานใต้
(Structural and Elemental Analysis of Thai Postures Used for Panjoelmamuad Ceremony in South Eastern of Thailand)
(ผู้แต่ง : กีรติ เปาริสาร)
กลยุทธ์การตลาดบริการสำหรับธุรกิจร้านผ้าพื้นเมือง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Marketing Strategies for Local Cloth Shop Business in the Northeast)
(ผู้แต่ง : ธัญญธร ศรีวิเชียร)
วรรณกรรมอีสานเรื่อง “ท้าวยี่”: ศึกษาวิเคราะห์ เชิงอุดมการณ์ตัวละคร
(East Literature s "Tao Yi": Analysis Ideological Character)
(ผู้แต่ง : อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ,เกียรติศักดิ์ พิกุลศรี)
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 The Development of Learning Activity Package in English Reading Comprehension Skills Based-on Brain Based Learning Approach for Mattayomsueksa 1 Students)
(ผู้แต่ง : วนัชภรณ์ ปึ่งพรม และ กัญญารัตน์ โคจร)
การพัฒนาชุดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวงล้อแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(The Development of Science and Technology Unit Instructional Package by Using TASC Problem Solving Wheel for Improving Speaking and Problem Solving Skills for Matthayomsuksa 6 Students )
(ผู้แต่ง : ยิ้มรมัย พลศรี และ อภิราดี จันทร์แสง)
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส22106 สังคมศึกษา 4 โดยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The Development of Problem Solving Skills and Learning Achievement in History Subject Soc22106 Social Studies through Problem-based Learning Instruction with Community Learning Resources Under The Stem Education Concept for Grade 8 Students)
(ผู้แต่ง : ชญานนท์ คันทมาตย์ และ มณฑา ชุ่มสุคนธ์)
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่เอื้อต่อ การลดปัญหาสภาวะโลกร้อนของแกนนำชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
(A Model on Participation in Community Forest Conservation Enhanching The Decrease of The Global Warming Problems of The Community Hardcores in Chaiyaphum Province)
(ผู้แต่ง : สมพงษ์ เสนชัย, จันทร์จิรา ตรีเพชร, กุลวดี คตชนะเลขา, นารีรัตน์ ศรีอุทัย และ อุมาวดี เดชธำรง)
แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Development Guidelines of Solid Waste Management in Local Government)
(ผู้แต่ง : ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร และ วชิรวัชร งามละม่อม)
ภาวะผู้นำท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21
(Local Leadership in The 21st Century )
(ผู้แต่ง : พระพลากร สุมงฺคโล (อนุพันธ์), พระครูปริยัติ วรเมธี, สยามพร พันธไชย และ พระมหาไทยน้อย สลางสิงห์ )