www.praewa.ksu.ac.th 
สำหรับสมาชิก   |   สำหรับเจ้าหน้าที่
 

» Editor in Chief
» Submissions
เข้าสู่ระบบสมาชิก(Login)
ลงทะเบียน(Register)
» Guidelines
กระบวนการและขั้นตอนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบตาราง
รูปแบบเอกสารอ้างอิง
ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การเสนอบทความ
อัตราค่าตีพิมพ์/ วิธีชำระเงิน
» Informaion for Journal
About of Kalasin University
About of Journal
» Issues Peer Review
รายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำวารสาร
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 3
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการประจำปีที่ 3 ฉบับที่ 1
» Sernior Technical Edittor
› วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
บทบรรณาธิการ
(Editorial)
(ผู้แต่ง : อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด)
สารบัญ
(Contents)
(ผู้แต่ง : วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
การออกแบบการวิจัยภาคปฏิบัติ: การศึกษาจากบทความวิจัย ในวารสารวิชาการในประเทศไทย
(Research Design in Practices: A Study of Research Design in Research Articles Published in Academic Journals in Thailand)
(ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกด้วยเทคนิคผสมโดยใช้สีธรรมชาติ
(The Product Development of Batik using Natural Dyes Mixing Technique)
(ผู้แต่ง : อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์, พีรพงษ์ หนูแดง, บุณฑริกา ปริมาณ, สถาพร จิรบูรณ์ และ ศุภาสี วงษ์ทองดี)
การศึกษาความสำเร็จในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ หมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
(Educational Success in the Performance of Outstanding Provincial Village Committee Bannacharoen Village Among the 11 Tambon Nabon Khammuang District Kalasin Province)
(ผู้แต่ง : รณยุทธ โพธิชัย และเชิงชาญ จงสมชัย)
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสะระแหน่สำหรับ ชาวบ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
(The Promotion of Kitchen Mint Utilization for People in Thakhonyang, Tambon Thakhonyang, Amphur Kantharawichai MahaSarakam Province)
(ผู้แต่ง : นํ้าทิพย์ คำแร่, พรนิภา ตูมโฮม และ สุภาณี ฝ้ายสีงาม)
การศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาชุมชน
(The Study of Using Community Environmental Education Management Manual)
(ผู้แต่ง : ปพิชญา ประภาร และ ประยูร วงศ์จันทรา)
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการหมอพื้นบ้านของประชาชน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
(Factors that Affect the use of Public Services, Folk Healers Huai MEK District, Kalasin Province)
(ผู้แต่ง : สราวุธ แสงกำ, ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี และธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์)
ความคาดหวังของผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(Expectation of the First-year Students Parents in the 2016 Academic Year Towards the Bachelor of Education Program in Mathematics Faculty of Education, Roi-Et Rajabhat University)
(ผู้แต่ง : สุพรรณิการ์ ชนะนิล)
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
(Effectiveness of Health Promotion Program on Diabetes Patients in Self-care Behaviors in Songpluay Sub-District Na Mon District, Kalasin Province)
(ผู้แต่ง : อนุชา คำไสว, ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ และชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี)
การศึกษาผลการใช้คู่มือสหกิจศึกษาส
(The Study of Using Environmental Education Co-operative Education Manual)
(ผู้แต่ง : ธิชากร เอกทัศน์ และประยูร วงศ์จันทรา)
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่ง ท่องเที่ยวท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ ส
(English Speaking Skill Package Development on Local Tourist Attractions for Ninth Grade Students at Khamplaphanonchai School, Kalasin Province)
(ผู้แต่ง : พิลาศลักษณ์ ภูลวรรณ)
กรอบแนวคิดการศึกษาการวางแผนและการบริหารแผน
(Conceptual Framework of Planning and Plan Management)
(ผู้แต่ง : สัญญา เคณาภูมิ และเสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร)